Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A
Izba Administracji Skarbowej | Olsztyn, al. Piłsudskiego 59A
» Rozstrzygnięcie konkursu „Urząd skarbowy przyjazny przedsiębiorcy” d
Rozpoczęcie: Wtorek, 27-06-2017 o godz. 11:00 | Zakończenie: Wtorek, 27-06-2017 ok. godz. 12:00
Regionalne rozstrzygnięcie XV edycji konkursu na „Urząd skarbowy przyjazny przedsiębiorcy” organizowany przez Izbę Administracji Skarbowej w Olsztynie we współpracy z Kanclerzem Olsztyńskiej Loży BCC.

Konkurs jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego podstawowym celem jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem. W czasie trwania konkursu przedsiębiorcy z regionu, poprzez wypełnienie ankiet, mogą ocenić swój urząd skarbowy.

Na uroczystości obecni będą przedstawiciele Olsztyńskiej Loży BCC, przedsiębiorcy, naczelnicy urzędów skarbowych woj. warmińsko-mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego.
Urząd Marszałkowski (s. 325) | Olsztyn, ul. Plater 1
» Podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim
Rozpoczęcie: Wtorek, 27-06-2017 o godz. 13:00 | Zakończenie: Wtorek, 27-06-2017 ok. godz. 14:00
Marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisze z samorządowcami z Ełku, Morąga, Ornety i Susza oraz przedstawicielami wspólnoty mieszkaniowej z Olsztyna umowy na dofinansowanie projektów dotyczących rewitalizacji obszarów miejskich. Kwota dofinansowania 6 umów to blisko 14,5 mln zł.
Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie
» 140. rocznica Objawień Gietrzwałdzkich
Rozpoczęcie: Wtorek, 27-06-2017 o godz. 15:00 | Zakończenie: Wtorek, 27-06-2017 ok. godz. 22:00
140. rocznica rozpoczęcia Objawień Gietrzwałdzkich z udziałem wspólnot żywego różańca, sodolacji mariańskiej, legionu Maryi i innych wspólnot.

Program wydarzenia:

» 15:00 – Wystawienie NS i Koronka do Bożego Miłosierdzia
» 15:15 - Słowo wprowadzające
» 15:30 – Różaniec – tajemnice radosne (diecezja toruńska)
» 16:15 – Konferencja
» 16:45 – Adoracja w ciszy przeplatana śpiewem
» 17:20 – Różaniec tajemnice światła (diecezja płocka)
» 18:00 – Msza święta w bazylice maryjnej. Przewodniczy Arcybiskup senior Edmund Piszcz
» 19:30 – Różaniec – tajemnice bolesne w czasie procesji do źródełka ze świecami, przy źródełku litania loretańska (archidiecezja warmińska)
» 21:00 – Apel Jasnogórski przy kapliczce objawień – tajemnice chwalebne (archidiecezja gdańska)
» 22:00 – Zakończenie.
Instytut Kultury Chrześcijańskiej | Olsztyn, ul. Kopernika 47
» Spotkanie z cyklu „Historia duchowości chrześcijańskiej”
Rozpoczęcie: Wtorek, 27-06-2017 o godz. 18:00 | Zakończenie: Wtorek, 27-06-2017 ok. godz. 19:00
Prelekcję na temat: Różne formy chrześcijańskiej duchowości (cz. III) wygłosi ks. dr hab. Stanisław Kozakiewicz.
Skatepark CRS Ukiel | Olsztyn, ul. Kapitańska 23
» OLSZTYN. AKTYWNIE! - Szkółka deskorolki
Rozpoczęcie: Środa, 28-06-2017 o godz. 08:30 | Zakończenie: Środa, 28-06-2017 ok. godz. 10:00
Zajęcia skierowane są do młodzieży od 8 r.ż i są bezpłatne.
Zajęcia mają na celu naukę podstawowych manewrów, ewolucji, tricków, sprawnego poruszania się na deskorolce, bezpieczeństwa podczas uprawianie tego typu dyscypliny i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Osoby chcące wziąć udział w zajęciach muszą zgłosić się mailowo na piotr.bauman@ukiel.olsztyn.eu lub na fanpage na facebook - CRS UKIEL BOWL. W zależności od zainteresowania powstaną grupy wiekowe (limit to 5 osób w grupie).
Każdy uczestnik musi mieć wypełnioną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego oraz kilka niezbędnych dokumentów (które dostanie do wypełnienia na miejscu).
Organizator zajęć nie zapewnia sprzętu wymaganego na zajęciach (deskorolek, kasków i ochraniaczy).
Urząd Wojewódzki (s. 203) | Olsztyn, al. Piłsudskiego 7/9
» Briefing prasowy ws. sieci szpitali
Rozpoczęcie: Środa, 28-06-2017 o godz. 08:30 | Zakończenie: Środa, 28-06-2017 ok. godz. 09:00
Briefing prasowy z udziałem wicewojewody Sławomira Sadowskiego ws. listy placówek, które znajdą się w sieci szpitali.
Urząd Miasta (s. 215) | Olsztyn, ul. Wyzwolenia 30
» XXXVII sesja Rady Miasta Olsztyna
Rozpoczęcie: Środa, 28-06-2017 o godz. 10:00 | Zakończenie: Środa, 28-06-2017 ok. godz. 15:00
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Absolutorium dla Prezydenta Olsztyna:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2016 rok, sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacja o stanie mienia Miasta Olsztyna,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Prezydenta Olsztyna sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2016 rok,
c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za 2016 rok,
d) opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna,
e) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Olsztyna,
f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej.
5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2016 rok.
6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok.
7. Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.
8. Monitoring Strategii rozwoju Miasta – Olsztyn 2020. Raport za 2016 rok.
9. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok.
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2017 – 2033.
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przedłużenia kadencji samorządu osiedla Grunwaldzkiego oraz zarządzenia wyborów w tym osiedlu.
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych oraz powołania Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku przy ul. Pstrowskiego 5A i przyjęcia statutu Centrum.
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Punkt zwrotny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn.
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „W drodze do aktywności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn.
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Olsztyna programu „Duża Rodzina z Olsztyna”.
18. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków korzystania przez oświatowe jednostki organizacyjne z nieruchomości oddanych im w trwały zarząd.
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Olsztynie, nadania jej statutu oraz włączenia w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie.
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „regulaminu udzielania dotacji celowych z Budżetu Miasta w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Olsztyna”.
21. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę Nr XVII/207/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
22. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018 - za okres 2013-2014.
23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn.
24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
26. Projekt uchwały rady Miasta w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
27. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do 2020 r.”.
28. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zimowej i Jesiennej w Olsztynie”.
29. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne¬go dla terenu położonego w Olsztynie pomiędzy ulicami: Bartąską, Bsp. Tomasza Wilczyńskiego, Bsp. Tadeusza Płoskiego i granicą Miasta, o nazwie "Os. GENERAŁÓW - POŁUDNIE".
30. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Olsztyn a Z. I. Sp. z o.o.
31. Projekty uchwał Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Olsztyn z dotychczasowymi dzierżawcami.
32. Interpelacje i zapytania radnych.
39. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
40. Sprawy różne. Początek obrad: godz. 10:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.
Planeta 11 | Olsztyn, al. Piłsudskiego 38
» Spotkanie z Joanną Wilengowską
Rozpoczęcie: Środa, 28-06-2017 o godz. 17:00 | Zakończenie: Środa, 28-06-2017 ok. godz. 18:00
Spotkanie z Joanną Wilengowską. Wydarzenie z cyklu „Literatura jest kobietą”.
Muzeum Przyrody | Olsztyn, ul. Metalowa 8
» Otwarcie wystawy fotografii Andrzeja Waszczuka Ptaki Warmii
Rozpoczęcie: Środa, 28-06-2017 o godz. 17:00 | Zakończenie: Środa, 28-06-2017 ok. godz. 17:30
Andrzej Waszczuk jest autorem pięciu albumów przedstawiających piękno warmińskiej przyrody. Najczęściej są to pejzaże, fotografie zwierząt oraz makrofotografie.

Będzie można zobaczyć fotografie wielu gatunków kaczek, m.in. płaskonosy, świstuny, rożeńce, cyraneczki, głowienki, których samce w szacie godowej należą do najbarwniejszych przedstawicieli naszej awifauny. Ponadto zostaną zaprezentowane fotogramy łabędzi, bielików, żurawi, czajek, czapli i wielu innych ptaków.
Instytut Kultury Chrześcijańskiej | Olsztyn, ul. Kopernika 47
» Spotkanie z cyklu „Na drogach wiary”
Rozpoczęcie: Środa, 28-06-2017 o godz. 18:00 | Zakończenie: Środa, 28-06-2017 ok. godz. 19:00
Prelekcję na temat: Wiara świecka i religijna wygłosi ks. dr hab. Stanisław Kozakiewicz.
Centrum Polsko-Francuskie | Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39
» Wernisaż wystawy fotograficznej Anny Matysiak
Rozpoczęcie: Środa, 28-06-2017 o godz. 18:00 | Zakończenie: Środa, 28-06-2017 ok. godz. 19:00
Wernisaż wystawy fotograficznej Anny Matysiak pt. „Morze zjawia się każdego dnia”.

Anna Matysiak - urodzona na Mazurach, mieszka w Warszawie. Adiunkt na Wydziale Teatru Tańca PWST w Krakowie (filia w Bytomiu). Autorka książek poetyckich „Czułość liter” i „Źrebię Heraklita”, monografii krytyczno-literackiej o poezji Erwina Kruka oraz bajek. Publikowała m.in. w „Twórczości”, „Borussii”, „Migotaniach”.

Dotychczas miała trzy indywidualne wystawy fotografii, w Warszawie i Olsztynie. Prowadzi wydawnictwo.


Podczas wernisażu odbędzie się pokaz fotografii artystki.
Stara Kotłownia UWM | Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 9
» Wernisaż wystawy „Potencjał Matrycy”
Rozpoczęcie: Środa, 28-06-2017 o godz. 18:00 | Zakończenie: Środa, 28-06-2017 ok. godz. 19:00
Wystawa pracowni grafiki warsztatowej ISP prowadzonej przez prof. Małgorzatę Chomicz.
Zamek Kapituły Warmińskiej | Olsztyn, ul. Zamkowa 2
» XLIV Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”
Rozpoczęcie: Środa, 28-06-2017 o godz. 21:00 | Zakończenie: Środa, 28-06-2017 ok. godz. 23:59
W programie:

» 21.00:
Joanna Lewandowska
Mężczyźni mojego życia…
Marek G. z Krakowa
Zespół: Michał Zawadzki - fortepian, Maciej Szczyciński - kontrabas, Robert Siwak - instrumenty perkusyjne, Robert Murakowski - trąbka

» ok. 22.30:
Grzegorz Bukała
Rozważania nad niedopitą szklanką

Gospodarz wieczoru: Bogusław Sobczuk
Muzeum Warmii i Mazur | Olsztyn, ul. Zamkowa 2
» Otwarcie wystawy Na przełomie epok. Meble w czasach Kopernika
Rozpoczęcie: Czwartek, 29-06-2017 o godz. 17:00 | Zakończenie: Czwartek, 29-06-2017 ok. godz. 17:30
Mikołaj Kopernik żył na przełomie średniowiecza i odrodzenia, w czasach rozkwitu kultury renesansu. Sztuka gotycka współistniała wówczas z nowymi trendami, co widoczne jest także w historii sztuki użytkowej. Na wystawie zaprezentowane zostaną przykłady meblarstwa europejskiego – od dzieł gotyckich po późnorenesansowe – z terenu Włoch, Francji, Niemiec, Polski, a także Skandynawii. Większość eksponatów pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Planeta 11 | Olsztyn, al. Piłsudskiego 38
» Spotkanie z Piotrem Bielskim
Rozpoczęcie: Czwartek, 29-06-2017 o godz. 17:30 | Zakończenie: Czwartek, 29-06-2017 ok. godz. 18:30
Spotkanie z Piotrem Bielskim autorem książki „Indie. Z miłością i śmiechem. Przewodnik subiektywny”!
BWA Galeria Sztuki | Olsztyn, Al. Piłsudskiego 38
» Wernisaż wystawy André Joliveta i spotkanie autorskie z Kazimierzem Brakonieckim
Rozpoczęcie: Czwartek, 29-06-2017 o godz. 18:00 | Zakończenie: Czwartek, 29-06-2017 ok. godz. 20:00
Wernisaż wystawy „Ta część cienia, albo światło gaśnie / Cette part d’ombre ou la lumière s’épuise” André Joliveta oraz spotkanie autorskie z Kazimierzem Brakonieckim | więcej »
1234
R E K L A M A
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Ostatnie komentarze
Najnowsze galerie
obrazek„Iskierka Nadziei” wystąpiła na przeglądzie w...czytaj »
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.