Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A

O Gazecie On-Line Olsztyn24

Informacje
» O Gazecie » Logotypy » Regulamin » Polityka plików cookies » Copyrights » Kanały RSS » Reklama » Kontakt z Redakcją

Regulamin Olsztyn24

Regulamin korzystania z usług elektronicznych

dla Gazety on-line Olsztyn24

Spis treści:

Postanowienia ogólne
Definicje
Warunki korzystania z serwisu
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadzcenie usług drogą elektroniczną
Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej
Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu
Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi
Postępowanie reklamacyjne
Odpowiedzialnośc za korzystanie z serwisu
Prawa własności intelektualnej
Ochrona prywatności
Postanowienia końcowe

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z internetowego serwisu Gazety On-Line Olsztyn24, zobowiązujące użytkowników do ich przestrzegania.

2. Regulaminy szczegółowe, dotyczące poszczególnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Gazetę On-Line Olsztyn24 lub inne podmioty, na podstawie umów z Gazetą On-Line Olsztyn24, udostępniane są przez Gazetę On-Line Olsztyn24 lub podmiot świadczący dane usługi na stronach umożliwiających korzystanie z tych usług.

3. Każdy użytkownik zobowiązany jest - w momencie podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu - do przestrzegania niniejszego regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, do świadczenia usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

5. Zamawiając usługę, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług przez Gazetę, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

6. Prawa do użytkowania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich dostępnych danych w serwisie, podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych z serwisu w celach komercyjnych lub niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim pisemnym zezwoleniu - odpowiednio: wydawcy Gazety lub partnerów Gazety.

DEFINICJE

§ 2

Przez określenia użyte w tym regulaminie oraz regulaminach szczegółowych, należy rozumieć:

» Gazeta - Gazetę On-Line Olsztyn24 z siedzibą w Olsztynie, al. Piłsudskiego 55b/17; zarejestrowaną w Rejestrze Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Olsztynie pod poz. 661, wydawaną przez Agencję Reklamowo-Informacyjną Olsztyn24 Daria Brudek wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Olsztyna pod numerem 51807.

» serwis - należącą do Gazety, zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną, podłączoną do sieci Internet, z domeną główną www.olsztyn24.com, umożliwiającą użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Gazetę i/lub jej partnerów, a także z innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych i marketingowych. Serwis może być nazywany witryną [internetową], platformą [internetową] lub portalem [internetowym];

» użytkownik - każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu;

» usługi - usługi świadczone przez Gazetę drogą elektroniczną, tj. usługi informacyjne i usługi komunikacyjne;

» usługi informacyjne - udostepnianie treści, na indywidualne żądanie użytkownika serwisu, poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL [dotyczy wszystkich stron serwisu];

» usługi komunikacyjne - umożliwienie komunikacji między użytkownikami serwisu poprzez zapewnienie mechanizmów odbierania, przechowywania, edytowania i wysyłania danych, a to:

- komentarze - umożliwienie użytkownikom serwisu zamieszczania w serwisie opinii w sprawach przedstawionych w informacjach zamieszczonych w serwisie,

- Głos Ludu - udostępnienie użytkownikom serwisu mechanizmu społecznego, interaktywnego współtworzenia serwisu, tj. możliwości zamieszczania własnych publikacji [artykułów] i plików multimedialnych,

- ogłoszenia - udostępnienie użytkownikom serwisu możliwości zamieszczania krótkich wiadomości [ogłoszeń] dla innych użytkowników serwisu,

- katalog firm - udostępnienie użytkownikom serwisu możliwości zamieszczenia informacji o podmiotach gospodarczych, organizacjach, instytucjach, których działalność może być przedmiotem zainteresowania użytkowników serwisu,

- newsletter - przesyłanie użytkownikom serwisu, na ich żądanie, pocztą elektroniczną, informacji publikowanych w serwisie; newslettery mogą zawierać materiały promocyjne i reklamowe,

- kanały RSS - udostępnienie użytkownikom serwisu możliwości otrzymywania nagłówków wiadomości publikowanych w wybranych działach serwisu;

» login - ciąg znaków służących do identyfikacji użytkownika;

» hasło - ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do zamówionej usługi;

» założenie konta - uzyskanie uprawnień do korzystania ze wskazanych przez Gazetę części lub funkcji serwisu przez podanie danych identyfikujących użytkownika;

» rejestracja - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Gazety danych niezbędnych do realizacji usługi;

» abonament - opłatę wnoszoną z góry przez użytkownika na rzecz Gazety, w formie przewidzianej w opisie odpłatnej usługi, za okres korzystania z tej usługi;

» usługi wyszukiwawcze - umożliwienie użytkownikom zdalnego korzystania z mechanizmów informatycznych, pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach [np. wyszukiwarka, katalog firm, ogłoszenia]

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

§ 3

1. Korzystanie z usług Gazety wymaga spełnienia przez użytkownika określonych warunków technicznych.

2. Warunki techniczne do korzystania z usług, to:

» połączenie z siecią Internet;

» przeglądarka Internetowa Mozilla Firefox w wersji 39.0 lub nowszej albo kompatybilna z nią;

» klient poczty elektronicznej;

» dla korzystania z kanałów RSS jest posiadanie przez użytkownika czytnika kanałów RSS;

» w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi Java Script, Java oraz cookies,

» korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

3. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników treści [w szczególności komentarzy i opinii] o charakterze bezprawnym.

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 4

1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych i komunikacyjnych nie wymagajacych posiadania konta użytkownika, zostaje zawarta w momencie wpisania przez użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW, zawierających treści udostępniane w ramach serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron serwisu.

2. Umowa o świadczenie usług komunikacyjnych wymagających posiadania konta, zostaje zawarta w momencie założenia konta użytkownika. Umowa jest rozwiązana w momencie usunięcia konta przez administratora serwisu. Usunięcie konta następuje również na żądanie użytkownika serwisu skierowane pocztą elektroniczną do administratora serwisu przy użyciu formularza.

3. Administrator może usunąć konto użytkownika serwisu, jeżeli wystapiło podejrzenie, że użytkownik serwisu dopuścił się działań o charakterze bezprawnym.

4. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych usług świadczonych przez Gazetę podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, a przy ich braku - postanowieniom Kodeksu cywilnego.

USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

§ 5

1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest newsletter oraz przesyłanie wiadomości e-mail na podany przez użytkownika adres skrzynki poczty elektronicznej.

2. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest przesyłanie wiadomości e-mail na podany przez użytkownika adres skrzynki poczty elektronicznej.

3. Newslettery są przesyłane do użytkowników w zależności od liczby nowych informacji zamieszczonych w serwisach Gazety, nie częściej niż raz dziennie.

4. Zamówienie newslettera wiąże się z wyrażeniem zgody na umieszczanie przez Gazetę, w wydzielonej do tego części newslettera, informacji reklamowych lub promocyjnych.

5. Przesyłki e-mail zawierające reklamy lub oferty handlowe partnerów usługodawcy i informacje o organizowanych przez nich promocjach mogą być kierowane wyłącznie do tych odbiorców, którzy wyrazili uprzednio zgodę na ich przyjmowanie.

6. Każda przesyłka dystrybuowana przez Gazetę zawiera:

- informację o nadawcy przesyłki,

- wypełnione pole "temat", określające treść przesyłki,

- informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów [np. adresu, na który powinny być przesyłane przesyłki].

USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

§ 6

1. Usługi świadczone poprzez serwis polegają na zapewnieniu dostępu on-line do części lub całości zasobów informacyjnych Gazety. Dostęp do zasobów odbywa się poprzez logicznie wyodrębnione strony WWW o jednoznacznie określonym adresie internetowym.

2. Dostęp do niektórych części serwisu lub jego funkcji może być ograniczony. Korzystanie z tych części serwisu lub funkcji wymaga założenia konta i rejestracji użytkownika w serwisie.

3. Dostęp do części lub funkcji serwisu z ograniczeniami dostępu, uzytkownik posiadający konto w serwisie uzyskuje po wpisaniu loginu i hasła w okna logowania umieszczone w witrynie.

4. Usługi mogą być bezpłatne lub płatne. O odpłatności usługi, usługobiorca jest informowany przed skorzystaniem z tej usługi.

5. Na usługi płatne może być wprowadzony abonament.

6. Gazeta zastrzega sobie prawo odebrania użytkownikowi uprawnień dostępu do części lub funkcji serwisu. Odebranie uprawnień może nastąpić, w szczególności, w związku z naruszeniem przez usługobiorcę niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z części lub funkcji serwisu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów.

7. Pozbawienie dostępu do usługi odpłatnej wymaga uzasadnienia.

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIONEJ USŁUGI

§ 7

1. W przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego użytkownika lub nie podania przez niego danych niezbędnych do właściwej realizacji usługi - usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia usługi do czasu usunięcia usterki przez użytkownika lub przekazania przez niego brakujących informacji.

2. Gazeta dołoży wszelkich starań, aby usługa została zrealizowana z wysoką starannością, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usługi w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od usługodawcy.

3. Gazeta zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu. Gazeta będzie dokładała wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE>/a>

§ 8

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Gazetę można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Gazeta On-Line Olsztyn24, 10-577 Olsztyn, al. Piłsudskiego 55b/17.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację [imię, nazwisko, adres] oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacje można także zgłaszać redakcji Olsztyn24, pocztą elektroniczną, korzystając z formularza.

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Gazetę.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z SERWISU

§ 9

1. Gazeta zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach.

2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z serwisu, zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

3. Gazeta zastrzega, że korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika serwisu, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw, jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w serwisie sprosta oczekiwaniom użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności, czy przydatności uzyskanych informacji.

4. Gazeta nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika serwisu informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów życiowej aktywności.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

§ 10

1. Oferując użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem serwisu, Gazeta zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

2. Gazeta informuje, że jej serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

3. Wśród dokumentów udostępnianych za pośrednictwem serwisu znajdują się dokumenty chronione prawami autorskimi na rzecz Gazety, opatrzone znakiem "Copyright @ 2007 Olsztyn24 - Wszystkie prawa zastrzeżone", a także dokumenty, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, co wynika w szczególności z zamieszczonych stosownych not copyright, rozpowszechniane w Internecie przez Gazetę na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów.

4. Użytkownicy serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Gazety lub innego podmiotu uprawnionego.

5. Użytkownicy serwisu zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem serwisu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.

6. Użytkownicy poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem serwisu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez Gazetę oraz pozostałych użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Gazeta gwarantuje sobie ponadto prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

§ 11

1. Gazeta w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników. Celem Gazety jest zapewnienie dostępu do jak największej liczby informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności użytkowników.

2. Gazeta uprzedza użytkowników, że w przypadku korzystania z pewnych rodzajów produktów oferowanych w serwisie proszeni będą o podanie określonych informacji osobistych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Gazetę, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

3. Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych także w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, grach, czy loteriach organizowanych przez Gazetę samodzielnie lub pod jej patronatem, a także kiedy korzystać będą z bogatej oferty usług serwisu.

4. Podania informacji osobistych może także wymagać zgłaszanie Gazecie problemów związanych z korzystaniem z serwisu, przy czym Gazeta zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.

5. Gazeta może gromadzić informacje o użytkownikach w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb, aby dostarczać im materiały, których rzeczywiście potrzebują. Ponadto Gazeta, pragnąc zapewnić Użytkownikom bezpłatne Serwisy, udostępnia ten serwis również reklamodawcom. Poszerzanie wiedzy na temat zachowań użytkowników służy tym samym lepszemu gospodarowaniu powierzchnią reklamową, a w konsekwencji emitowaniu danych reklam w zależności od zainteresowań użytkowników.

6. Gazeta gromadzi informacje osobiste o użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie tych informacji osobom trzecim ma charakter wyjątku i odbywa się po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkowników, albo jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w przypadkach określonych poniżej.

7. Gazeta zastrzega sobie prawo przekazywania, po uprzednim poinformowaniu użytkowników, informacji osobistych ich dotyczących w sytuacjach, gdy jakiekolwiek usługi, czy produkty, będą oferowane przez serwis we współdziałaniu z innymi podmiotami, w tym sponsorami.

8. Gazeta ma także prawo przekazywać informacje o użytkownikach aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym, aktualnym i potencjalnym reklamodawcom, ale tylko w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację Użytkowników serwisu.

9. W ramach świadczenia poszczególnych usług, Gazeta zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych usług, niebędące danymi osobowymi. Podanie przez użytkownika danych osobowych może okazać się konieczne dla dokonania rozliczenia z tytułu świadczenia danej usługi - wówczas przy formularzu podawania tych danych umieszczone zostaną stosowne zapisy określające sposób korzystania z nich przez Gazetę.

10. Administratorem danych zbieranych przy użyciu formularzy dostępnych na stronach Serwisu jest Gazeta, chyba, że regulamin umieszczony bezpośrednio przy formularzu stanowi inaczej. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez Gazetę.

11. Wszyscy użytkownicy serwisu mają zagwarantowane prawo wyboru w zakresie udostępniania nam informacji osobistych. W każdej sytuacji, w której Użytkownicy nie będą chcieli przekazywać nam tych informacji mogą oni zrezygnować z udziału w takich formach działalności naszego serwisu, które wymagają podania tych informacji.

12. Gazeta zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak, aby uczynić korzystanie z serwisu jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników. 13. Gazeta zwraca uwagę Użytkownikom, że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części serwisu, w szczególności odpowiednich loginów i haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez użytkownika.

13. Należy również zawracać uwagę na fakt, że w przypadku korzystania za pośrednictwem serwisu z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejsze porozumienie, a użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się z polityką prywatności danego podmiotu.

14. W celu zbierania informacji o użytkownikach, Gazeta używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Gazeta nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu.

2. Gazeta zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu.

3. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z redakcją Olsztyn24.

ARI Olsztyn24
Media społecznościowe
Olsztyn24 w Google+
R E K L A M A
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Ostatnie komentarze
Najnowsze galerie
Mapa Olsztyna
mapa
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pracuj.pl