Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A
Wydrukuj
inf. pras. | 2015-02-13 13:50 | Rozmiar tekstu: A A A

Dotacje czekają na organizacje pozarządowe z powiatu

Olsztyn24
 
Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłosił Otwarty Konkurs Ofert. W ten sposób po raz kolejny zostaną wybrane organizacje, które w 2015 r. otrzymają z budżetu powiatu dotacje na realizację różnych przedsięwzięć. Kwota do podziału będzie większa niż w roku ubiegłym i wyniesie prawie 150 tys. zł.

Celem konkursu jest wyłonienie i finansowe wsparcie projektów, dotyczących realizacji zadań publicznych Powiatu Olsztyńskiego, podejmowanych na rzecz wspólnoty mieszkańców powiatu, zwłaszcza w zakresie zwiększenia aktywności, kultury i edukacji obywatelskiej oraz podniesienia jakości życia na terenie powiatu przy współpracy różnych środowisk dla zwiększenia skuteczności i efektywności realizacji zadań zleconych. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań to 149 tys. zł.

Kto może ubiegać się o dotacje? Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
R E K L A M A
banner
Rodzaje zadań i kwota o jaką mogą ubiegać się organizacje pozarządowe:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

» zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego. Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 20 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 20 000 zł.

2. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego:

» organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości.
Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 2 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 2 000 zł.

3. Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport:
» popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności (planowana wysokość środków: 1 500 zł);
» promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii (wysokość środków: 1 500 zł);
Łączna wysokość środków na zrealizowanie zadań publicznych: 3 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 4 500 zł

4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:
» promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych.
Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 6 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 7 308 zł.

5. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:
» udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu powiatu, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (wysokość środków: 48 000 zł),
» udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom mieszkającym na terenie powiatu olsztyńskiego, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, będących repatriantami z terenów wschodnich (wysokość środków: 25 000 zł).
Łączna wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 73 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 48 000 zł.

6. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
» impreza lub cykl imprez mająca na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu Powiatu Olsztyńskiego (wysokość środków: 3 000 zł);
» działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego (wysokość środków: 6 000 zł);
» impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chóralnych (wysokość środków: 10 000 zł.);
» działania lub impreza lub cykl imprez, o zasięgu co najmniej powiatowym, mające na celu wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki - ich tworzenie, popularyzacje i prezentację oraz ochronę lub rewitalizację dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (wysokość środków: 10 000 zł);
Łączna wysokość środków na zrealizowanie zadań publicznych: 29 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 38 500 zł.

7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
» impreza lub cykl imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej.
Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 5 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 5 000 zł.

8. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:
» działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego (wysokość środków: 3 000 zł)
» działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i młodzieży z terenu powiatu olsztyńskiego (wysokość środków: 5 000 zł);
Łączna wysokość środków na zrealizowanie zadań publicznych: 8 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 10 000 zł.

9. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym ustawą:
» impreza mająca na celu promocję działalności organizacji pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego oraz utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy Powiatem Olsztyńskim a organizacjami pozarządowymi.
Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 3 000 zł.
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 3 000 zł.

Termin i miejsce składania ofert.

Oferty na realizację zadań publicznych należy złożyć w terminie do dnia 9 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, w sekretariacie starosty olsztyńskiego (II piętro, pokój 207). Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i danymi teleadresowymi oferenta z dopiskiem „Otwarty Konkurs Ofert 2015”

Wszelkie materiały dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_olsztynski/158/1749/Otwarty_konkurs_ofert_2015/

Komentarze [0]
Nikt nie skomentował jeszcze tego artykułu...
Będziesz pierwszy?
Dodaj komentarz
Komentarze w Olsztyn24 pojawiają się po akceptacji moderatora.
Autor komentarza
Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami] - ochronie dóbr osobistych służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną. Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. Redakcja Olsztyn24 nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
Media społecznościowe
Olsztyn24 w Google+
R E K L A M A
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Ostatnie komentarze
Najnowsze galerie
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pracuj.pl