Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A

Reklama w Olsztyn24

Telefon:
+48 604 194 990

Faks:
+48 089 677 65 75

E-mail:
redakcja@olsztyn24.com

Reklama w Gazecie On-Line Olsztyn24 - Regulamin
1. Definicje

1. Zleceniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie mający osobowości prawnej, która zleca Zleceniobiorcy działania promocyjno-marketingowe.

2. Zleceniobiorca - Agencja Reklamowo-Informacyjna Olsztyn24 Daria Brudek, wydawca Gazety On-Line Olsztyn24.

2. Postanowienia ogólne

1. Sprzedaż reklamy przez Zleceniobiorcę odbywa się według następujących kryteriów:


 • czas trwania emisji lub sponsoringu (dni, tygodnie, miesiące) - Flat Free
 • liczba emisji (odsłon, wyświetleń) - Cost Per Mile
 • liczba publikacji (w przypadku artykułów sponsorowanych)

2. Do rozliczania reklamy stosuje się odpowiednio następujące jednostki rozliczeniowe:


 • dzień, tydzień, miesiąc emisji
 • 1000 odsłon
 • 1 publikacja

3. Zlecanie emisji reklam i warunki płatności

1. Zlecenia emisji reklam dokonuje się pisemnie (osobiście przy osobie upoważnionej, reprezentującej Zleceniobiorcę, w formie listu, faksu lub e-maila przesyłanego przez Zleceniodawcę do Zleceniobiorcy).


2. Zleceniodawca może używać własnych formularzy do poinformowania Zleceniobiorcy o chęci zakupu emisji reklamy. W takim przypadku Zleceniodawca przesyła wzór dokumentu Zleceniobiorcy, jednak Zleceniobiorca ma prawo do odmowy przyjęcia takiego dokumentu. Zatwierdzenie dokumentu przez Zleceniobiorcę jest wiążące i oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych oświadczeń stron.


3. Zlecenie emisji reklam przygotowane przez Zleceniodawcę musi zawierać:


 • nazwę i liczbę zamawianych powierzchni reklamowych,
 • jednostkę rozliczeniową (odsłony, czas, publikacje),
 • liczbę zamawianych jednostek rozliczeniowych,
 • łączną wartość cen na poszczególnych powierzchniach reklamowych,
 • czas trwania emisji reklamy (w przypadku stawek Flat Free),
 • dane identyfikujące Zleceniodawcę (nazwa firmy, NIP, telefon, faks)
 • dane identyfikujące Zleceniobiorcę (j.w.)
 • termin płatności faktury VAT
 • podpis i pieczęć Zleceniodawcy

4. Składając zlecenie emisji reklam Zleceniodawca oświadcza, że:


 • zapoznał się z zasadami umieszczonymi w aktualnej wersji dokumentu "Reklama w Gazecie On-Line Olsztyn24 - regulamin" i akceptuje je,
 • posiada odpowiednie umocowanie do składania zamówienia oraz podpisania umowy na realizację kampanii reklamowej,
 • dysponuje odpowiednimi prawami na dobrach niematerialnych (prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej, prawem do znaków towarowych lub wzorów zdobniczych, prawem do tajemnicy przedsiębiorstwa lub innymi wymaganymi dla realizacji kampanii prawami) do posługiwania się użytymi w zleconych do emisji materiałach reklamowych informacjami, danymi, fragmentami utworów, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi albo innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej,
 • zamawiana kampania reklamowa jest zgodna z obowiązujacymi przepisami prawa, nie narusza praw autorskich oraz innych praw osób trzecich,
 • upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia dokumentów sprzedaży.

5. Złożenie zlecenia emisji reklam oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Zleceniobiorcę jest jednoznaczne z zawarciem umowy na jego realizację. Zgodnie z Ustawą o podpisie elektronicznym, zlecenia emisji reklam oraz potwierdzenie ich przyjęcia mogą być dokonywane w formie elektronicznej z uwzględnieniem wymogów stawianych przez powyższą ustawę.


6. Emisja reklam może zostać odwołana przez Zleceniodawcę w całości lub części. Wiąże się to z karami umownymi.


7. W przypadku anulowania zlecenia emisji reklam kary umowne wynoszą 50% wartości brutto nie zrealizowanej części Zlecenia. W przypadku uprzedniego wpłacenia przez Zleceniodawcę kwoty wynagrodzenia ze emisję reklamy, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.


8. Rezygnacja z całości lub części zlecenia emisji reklam musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.


9. Płatność za emisję reklamy powinna zostać dokonana w terminie określonym w zleceniu emisji reklamy.


10. W przypadku niezapłacenia za emisję reklamy w terminie podanym w zleceniu emisji reklam Zleceniobiorca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.


11. Brak zapłaty za wykonanie zlecenia w umówionym terminie jest podstawą do odstąpienia w trybie natychmiastowym, przez Zleceniobiorcę od realizacji zlecenia emisji reklam, przy czym nie rodzi to obowiązków odszkodowawczych dla Zleceniobiorcy z tytułu niezrealizowania zamówienia, ani obowiązku zwrotu należności za nie zrealizowaną część zamówienia.


12. W przypadku odstąpienia Zleceniobiorcy od realizacji zlecenia emisji reklam na podstawie punktu 3.11., ma zastosowanie punkt 3.7. niniejszego regulaminu.


13. Zleceniobiorca ma prawo do odmowy przyjęcia zlecenia bez podania przyczyn.


4. Realizacja zlecenia

1. W trakcie realizacji zlecenia emisji reklam Zleceniodawcy udostępniane są dane o liczbie wyświetleń reklamy. Dane udostępniane są w siedzibie Zleceniobiorcy.


2. Jeśli zlecenie nie zostanie zrealizowane z winy Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do jej emisji w innym terminie, uzgodnionym ze Zleceniodawcą.


3. Jeżeli emisja reklam nie została w pełni zrealizowana w zamówionym terminie:


 • jeśli okres przerwy emisji wynosi od 4 do 24 godzin (przy stawkach Flat Free) - Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedłużenia o 24 godziny czasu trwania emisji reklam,
 • jeśli okres przerwy emisji wynosi więcej niż 24 godziny przy stawkach Flat Free - Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedłużenia kampanii o nie zrealizowaną liczbę dni lub do przeniesienia jej do kolejnego zamówienia na pisemną prośbę Zleceniodawcy,
 • Zleceniodawca może wykorzystać pozostałą liczbę emisji w kolejnym zamówieniu, z zastrzeżeniem, że mogą być one jedynie dołączone do kolejnego zamówienia, a nie stanowić jego podstawy.

5. Modyfikacja zlecenia emisji reklam

Modyfikacja zlecenia emisji reklam wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności i musi zostać zaakceptowana zarówno przez Zleceniodawcę, jak i Zleceniobiorcę.


6. Warunki techniczne

1. Zleceniodawca ma możliwość wykorzystania własnych serwerów reklamowych. W takim przypadku kod reklamy o odpowiedniej wielkości dla danego miejsca reklamowego należy umieścić w znaczniku IFRAME.


2. Zleceniobiorca ma prawo do odmowy przyjęcia reklamy z zewnętrznego serwera, jeśli wyświetlenie jej spowodowałoby problemy z funkcjonowaniem Gazety On-Line Olsztyn24.


3. Zleceniobiorca ma prawo do odmowy emisji reklam pochodzących z zewnętrznych serwerów reklamowych bez podania przyczyny.


4. W przypadku chęci skorzystania z zewnętrznego serwera reklam Zleceniodawca ma obowiązek dostarczenia Zleceniobiorcy kodów reklam nie później niż na 3 dni robocze przed rozoczęciem emisji w celu przeanalizowania zgodności z kodem Gazety On-Line Olsztyn24.


5. Aktualne informacje techniczne dotyczące budowy i działania bannerów reklamowych uzyskać można wysyłając zapytanie na adres e-mail: redakcja@olsztyn24.com.


7. Cennik reklam

1. Cennik reklam powierzchni reklamowych oferowanych przez Zleceniobiorcę można otrzymać wysyłając zamówienie na adres e-mail redakcja@olsztyn24.com.


2. Zleceniobiorca ma prawo do modyfikowania cennika. Aktualny cennik ma zastosowanie do Zleceń podpisywanych podczas jego obowiązywania.


3. W przypadku zmiany cennika, reklamy emitowane będą zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu podpisania przez Zleceniodawcę Zlecenia Emisji Reklam.


8. Siła wyższa

1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy Zlecenia Emisji Reklam, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających pod jego konrolą, w tym - w szczególności, choć nie wyłącznie - wybuchu wojny lub groźby jej wybuchu; ataków, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, awarii sieci internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów działań siły wyższej.


2. W przypadku wyżej wymienionych zdarzeń Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nim Zleceniodawcę i zaproponować, o ile będzie to możliwe, inne dogodne dla niego terminy emisji reklam.


9. Własności i prawa sądu

1. Wszystkie umowy zlecenia emisji reklam, do których ma zastosowanie niniejszy Regulamin, podlegają prawu polskiemu.


2. Strony ustalają, iż wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.


10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie 10 marca 2008 roku i ma zastosowanie do wszystkich Zleceń Emisji Reklam podpisanych po tym terminie.


2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


3. We wszelkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

R E K L A M A
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Ostatnie komentarze
Najnowsze galerie
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.